Regulamin

Przed rozpoczęciem zakupów prosimy zapoznać się z regulaminem sklepu.

1. Przedmiot sprzedaży

Przedmiotem sprzedaży oferowanym przez sklep SHIFT.PL jest sprzęt biurowy, prezentacyjny, peryferia komputerowe, multimedia, materiały eksploatacyjne oraz oprogramowanie.

2. Cena towaru i zasady zapłaty ceny.

Podane ceny są cenami brutto (z wliczonym podatkiem VAT). Faktura VAT lub paragon fiskalny dołączane zostają do przesyłki lub przesłane listem poleconym na adres kupującego. Ceny w sklepie aktualizowane są automatycznie i mogą ulegać zmianie każdorazowo po aktualizacji.

Prezentowana oferta sklepu oraz podane w sklepie ceny nie są ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Zobacz: sposoby płatności

3. Realizacja zamówień.

Zamówiony towar wysyłamy w przeciągu 48 godzin od momentu wpłynięcia zamówienia lub zaksięgowania płatności w przypadku przedpłaty przelewem tradycyjnym. W przypadku opóźnień w wysyłce zamówionego towaru termin realizacji zamówienia zostanie ustalony indywidualnie z nabywcą.

Zobacz: Jak złożyć zamówienie?

Realizujemy zamówienia z adresem dostarczenia na terenie Polski i państw Unii Europejskiej.

Po przyjęciu zamówienia, w uzasadnionych przypadkach w ciągu 48 godzin (dni robocze) nasz pracownik może skontaktować się z nabywcą na podany numer telefonu w celu potwierdzenia zamówienia. Firma ENCODE zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, oraz tych bez możliwości potwierdzenia. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji, są pełne, prawdziwe dane, które jesteśmy w stanie zweryfikować.

4. Gwarancja i reklamacje

Wszystkie sprzedawane towary są fabrycznie nowe, objęte gwarancją firmy ENCODE lub gwarancjami producentów. Do towaru dołączana jest karta gwarancyjna producenta lub w przypadku jej braku podstawę gwarancji stanowi faktura VAT zakupu lub paragon fiskalny.

Towary objęte gwarancją producenta serwisowane są przez autoryzowane serwisy na warunkach określonych przez producenta. Okres gwarancji na każdy z towarów ustalany jest przez producenta nie krótszy jednak niż 24 miesięce, co stanowi gwarancję firmy ENCODE.

Towary objęte gwarancją firmy ENCODE serwisowane są poprzez serwisy dystrybutorów i dostawców sprzętu. Gwarancja udzielana przez firmę ENCODE wynosi 24 miesięce od daty sprzedaży towaru chyba, że producent zaoferował dłuższy okres gwarancyjny.

Gwarancja na dany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

W przypadku stwierdzenia wad technicznych zakupionego towaru kupujący ma prawo go reklamować w ramach uprawnień wynikających z gwarancji, w ramach uprawnień wynikających z rękojmi lub na zasadach zgodnych z ustawą z dn. 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego.

Zobacz: Postępowanie reklamacyjne

Koszty przeglądu w wyniku, którego stwierdzono brak zgłaszanych uszkodzeń, obciążają nabywcę. Firma ENCODE nie odpowiada za szkody i straty powstałe w wyniku niemożności korzystania ze sprzętu będącego w naprawie. Firma ENCODE nie ponosi odpowiedzialności za dane znajdujące się na dyskach i innych nośnikach dostarczanych do serwisu. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszych zasadach mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

Odmowa przyjęcia towaru. Firma ENCODE zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia reklamowanego towaru oraz odesłania go do nabywcy na jego koszt, jeżeli:

- Nabywca usunął nalepki oznaczeń naniesionych na towar
- Zawartość przesyłki odbiega od opisanego w załączonych dokumentach

Utrata praw gwarancyjnych następuje w przypadku stwierdzenia: a) Zerwania lub uszkodzenia plomb gwarancyjnych dostawcy sprzętu. b) Samowolnych napraw przeprowadzanych przez osoby nieuprawnione. c) Uszkodzenia lub zniszczenia numerów seryjnych. d) Uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych lub celowego uszkodzenia towaru i wywołane nimi wady. e) Uszkodzeń wynikłych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, instalacji, przechowywania czy konserwacji towaru. f) Uszkodzeń powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami producenta materiałów eksploatacyjnych. g) Niemożności odczytania danych z karty gwarancyjnej na skutek jej zniszczenia.

5. Prawa konsumenta

Produkty zakupione na odległość tj. poza lokalem firmy ENCODE, zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, można zwrócić w terminie do 14 dni od odbioru towaru bez podania przyczyn.

Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od momentu wydania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zwracany towar nie może nosić jakichkolwiek śladów użytkowania lub uszkodzeń, musi być dołączone do niego otrzymane opakowanie.

Do zwracanego towaru należy dołączyć kserokopię faktury VAT lub paragonu fiskalnego. Gwarantujemy zwrot należności drogą przelewu bankowego w pełnej kwocie wartości towaru na wskazane przez zamawiającego konto.

6. Rezygnacja ze złożonego zamówienia

W przypadku rezygnacji ze złożonego wcześniej zamówienia firma ENCODE może domagać się od nabywcy zwrotu kosztów związanych z realizacją zamówienia, w szczególności jeżeli poniosła koszty związane ze sprowadzeniem sprzętu od dystrybutora oraz jego zwrotem. W takich okolicznościach zostanie wystawiona faktura VAT rekompensująca poniesione przez firmę ENCODE koszty.

7. Informacje końcowe

Firma ENCODE, będąca właścicielem sklepu SHIFT.PL zarejestrowana jest pod numerem 49851 w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta m. st. Warszawy. Adres zakładu głównego: 03-984 Warszawa ul. Kwiatkowskiego 2/2. Adres wykonywania działalności: 02-819 Warszawa ul. Puławska 294 piętro 1. REGON 015449961 NIP 113-213-64-41

Wszystkie znaki towarowe producentów wykorzystane zostały w celach informacyjnych.

Złożenie zamówienia oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

Porównanie produktów